Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

EGT olávilo 25 rokov

V piatok 23. júna 2017 vyvrcholili oslavy štvrťstoročnice účinkovania našej školy na pôde školského systému Slovenskej republiky.
Neformálne akcie sa konali už deň predtým - vernisáž prác žiakov a absloventov EGT a popoludňajší koncert v evanjelickom kostole.
Piatok začal spomienkou na bývalú lektorku a spolubudovateľku gymnázia - Julie Ballantyneovú. Nasledovali Služby Božie v evanjelickom kostole. Potom v kinosále MsKS hlavný program osláv, ktorý pripravila škola.
Popoludní sa uskutočnila slávnostná recepcia pre pozvaných hostí a po nej, recepcia pre absolventov školy.

Bez komentára:

...Správne, naša púť na EGT sa naozaj blíži ku svojmu koncu. Avšak púť našich životov je práve na začiatku a my vám z celého srdca ďakujeme, za všetko čo sme počas tých piatich rokov mohli zažiť. Vďaka vám sme tým, čím sme. Vďaka vám bolo týchto 5 rokov tým najlepším obdobím našich životov. Vďaka vám, EGT nie je len našou školou, ale naším domovom!...
(z príhovoru piatakov pri rozlúčke s učiteľmi)

...Celé ponímanie štúdia, účasť a neformálnosť zahraničných lektorov, mimoštudijné aktivity, vzťah a prístup duchovných správcov pri formovaní osobností detí, to sú atribúty, ktoré dokážu meniť pozitívne charaktery mladých ľudí a túto školu favorizujú pred podobnými strednými školami v širokom okolí.
Sme veľmi radi, že sme naše deti zverili EGT a odporúčame ju aj všetkým známym. Ďakujeme ešte raz a prajeme Vám a všetkým pedagógom tejto školy veľa zdravia, trpezlivosti, dobrých nápadov a usilovných študentov...

(rodič absolventa v deň slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení)

Všetky fotografie sú prístupné tu:


text: egt
foto: Milan Slabej


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                                                                   


Celebrations of EGT 25th anniversary

On Friday, June 23, 2017, the celebrations of the 25 years of our school's performance on the soil of the educational system of the Slovak Republic culminated.
Informal events were held a day before - the opening of the works of EGT students and graduates and an afternoon concert in the Lutheran church.
Friday began with commemoration the former EGT teacher and co-builder Julie Ballantyne. Church Service in Lutheran church followed. Then, in the town cinema the main program of the celebrations prepared by the school.
In the afternoon there was a reception for the guests and after it, the other one for EGT graduates.

No commentary needed:

...But the journey of our lives is just at its beginning and we want to sincerely thank you for all the experiences you gave us over these past five years. Thanks to you, we are who we are. Thanks to you, these five years was the best time of our lives. Thanks to you, EGT is not only our school, but our beloved home!...
(seniors during the farewell to the teachers)

...The whole concept of learning, informality and participation of the foreign teachers, non-study activities, access and relationship of the school spirituals when shaping the characters of the children, these are the attributes that can positively change the individuatilies of young people, prefer this school to similar high schools in the neighborhood.
We are very pleased that we have entrusted our children to EGT and we have recommend it to all our acquaintances.Thank you again and wish you and all the teachers of this school a lot of health, patience, good ideas and diligent students...

(graduate parent on the day of graduation)

All pictures are accessible here:

prečítané 1397xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk