Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Školné (členské) pre školský rok 2017/2018

Počínajúc školským rokom 2014/2015 dochádza k zmene výberu školného. Od septembra 2014 sa školné bude vyberať prostredníctvom občianskeho združenia „Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec“. Školné bude nahradené slovkom členské. Výška školného - členského pre všetkých žiakov je 150,- € na celý školský rok 2017/2018.

Členské - školné je možné uhradiť najneskôr do 30. 09. 2018 v hotovosti do pokladne Združenia rodičov a priateľov EGT Tisovec na sekretariáte školy alebo na bežný účet vedený v SLSP, a.s.:

IBAN: SK46 0900 0000 0003 8128 1052
KS: 0558
VS: rodné číslo žiaka,
ŠS: školský rok, za ktorý sa platí školné - členské (bez oddeľovača medzi jednotlivými rokmi),
poznámka resp. doplňujúce údaje: meno a priezvisko žiaka + trieda

Najrýchlejšie a najjednoduchšie (prostredníctvom internet bankingu) uhradíte platbu na tejto stránke.


Dôležité telefónne čísla:

* škola – Evanjelické gymnázium – sekretariát: 047 / 55 11 700
* Domov mládeže pri SOŠ: 0911 047 391
* vedúca školskej jedálne pri ZŠ v Tisovci: 047 / 54 93 309
* reštaurácia CENTRÁL: 0903 268 539, 0903 293 924


Na stiahnutie


Formulár pre súhlas s členstvom v Združení - (stačí vyplniť iba jeden formulár, odstrihnúť a doručiť do školy)

Stanovy Združenia

Návrh na čerpanie školného v školskom roku 2015/2016 schválený Rodičovskou radou 8. októbra 2015nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk