Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Strata vysvedčenia (loss of report card)

V prípade straty vysvedčenia, ktoré je potrebné pre pokračovanie štúdia alebo do zamestnania , je možné požiadať školu o vystavenie duplikátu vysvedčenia.


Prihláška na ďalšie štúdium (application to the next study )

Upozorňujeme absolventov ( ktorí už nie sú žiakmi EGT ), že vysvedčenie zo stredoškolského štúdia, ktoré uchádzači o vysokoškolské štúdium prikladajú k prihláške na štúdium, musí byť úradne overené, buď príslušnou matrikou alebo notárom - u uchádzačov, ktorí sú ešte žiakmi EGT, toto overenie implicitne poskytuje škola.
Niektoré vysoké školy však akceptujú vysvedčenia overené strednou školou, ktorú uchádzač absolvoval. Na to je potrebné, aby absolvent do školy ( na sekretariát, najlepšie po telefonickej alebo elektronickej dohode ) priniesol originál príslušného vysvedčenia a kolky ( peňažnú čiastku ) zodpovedajúcej hodnoty

Toto je možné vybaviť aj poštou: žiadateľ pošle do školy všetky náležitosti a navyše prázdnu ofrankovanú obálku so spätnou adresou.

Viac informácií tu.


nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk