Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Školské tlačivá


Hodnotenie a klasifikácia predmetu


na stiahnutie


Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu


Informácie o preukaze žiaka ISIC/EURO 26


Návrh na čerpanie školného v školskom roku 2015/2016


Ospravedlnenie vymeškaných vyučovacích hodín žiaka a žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania


Potvrdenie o dĺžke štúdia na škole


Potvrdenie o návšteve školy


Potvrdenie o návšteve školy pre prídavky na dieťa


Prihláška na štúdium na strednej škole


Štatút Rady školy pri Evanjelickom gymnáziu Tisovec


Školský poriadok (jeho súčasťou je aj príručka rodiča EGT)


Školský vzdelávací program ( všeobecné informácie o škole, profil absolventa, zásady klasifikácie, klasifikačné kritériá ... )


Učebné plány


Vademecum parentis - príručka rodiča EGT


Výročná správa školy za uplynulý školský rok


Žiadosť o oslobodenie žiaka z telesnej výchovy - vyplní rodič (žiak)


Žiadosť o oslobodenie žiaka z telesnej výchovy (návrh lekára) - vyplní lekár


Žiadosť o vystavenie polročného vysvedčenia


Žiadosť o vystavenie duplikátu vysvedčenia
nahor   *   späť   *   domov

LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk