Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
IKT workshop 2020

Každoročne predposledný školský júnový týždeň je venovaný workshopom. Prváci sa ponárajú do debát, tretiaci získavajú hlbší náhľad do prírodovedy a štvrtáci objímajú krásy anglického jazyka. My, druháci, sme sa venovali IKT workshopu spoločne pod vedením učiteľov a vybraných triednych koordinátorov.
Začiatok týždňa sme rozbehli video konferenciou s učiteľmi, ktorí nás oboznámili, čo budeme počas týždňa robiť. Rozdelili sme sa do skupín a začali sme pracovať. Celkovo nás bolo sedem skoro rovnako veľkých skupín. Mojou prácou je zaznamenávať celý priebeh workshopu. Jednu z najdôležitejších prác mali fotografi, ktorí museli pozbierať fotky od spolužiakov z celej školy a ich prácou bolo aj upravovanie fotografií, bez nich by ostatní nemohli pokračovať. Ďalší študenti pracovali na elektronickom aj papierovom table našich piatakov ako aj na elektronickej video ročenke. Každého z nás čaká ešte veľa intenzívnej práce.
Utorok a streda boli dňami, keď sa všetko dávalo do kopy a dolaďovali sa detaily. Niektorí z nás, ktorí sme z rovnakých miest sme pracovali v skupinách. Tí z nás čo sa stretnúť nevedeli, komunikovali online s nie menšou dávkou pracovitosti.
Zdanlivo nenáročná práca, no práve vďaka nej sa celý rok vieme vzájomne spoznávať. Tento rok to bolo ťažšie ako pred minulé roky. Nie len kvôli situácii, ktorá vládne medzi napätými pohľadmi nás žiakov kvôli uzatváraniu známok, ale najväčšia a najpodstatnejšia zmena bola karanténa. Napriek tomu sme to zvládli na jednotku a teraz sa môžeme pýšiť skvelou synchronizáciou a motiváciou niečo po sebe zanechať. Po dlhej dobe sa náš ročník spojil a dokázali sme stráviť spolu týždeň bez zbytočných hádok a nedorozumení. Týmto sme dokázali, že ani vzdialenosť nás nezastaví.

Ročenka - A triedy
Ročenka - B triedy

text a foto: Martina Kováčiková 2. A, Emma Čupková 2. B

Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

               


IKT workshop 2020

Yearly, the penultimate school June week is a week of workshops.The first years are submerged into discussions, the third years get a deeper look into scientology and the fourth years embrace the beauty of English language. We, the second years, devoted ourselves together to the IKT workshop with the leadership of teachers and chosen class coordinators.
The beginning of our week started with a video conference with teachers who let us know what we would do the whole week; we divided into groups and then we could start. Overall we had seven evenly-numbered groups. My job was to record the whole process of the workshop. One of the most important jobs was done by the photographers, who had to collect photos of students from the whole school and their job was to modify photos as well; without them the others wouldn´t be able to continue their work. Other students worked on an electric and paper tableau, electronic and video yearbook. Everybody has been awaiting a lot of hard work.
Tuesday and Wednesday were days when everything was fine-tuned. Those who came from the same places and were in groups met together, and those who did not know how to meet communicated online with no less dose of diligence.
Thursday was the closing day of this workshop week.
Seemingly undemanding work, thanks to which we can get to know each other all year round. This year has been more difficult than before. Not only because of the situation that prevails between the tense eyes of us students due to the closing of grades, but the biggest and most significant change was the quarantine. Nevertheless, we managed it as we should and now we can be proud of the great synchronization and motivation to leave something behind. After a long time, our year came together and we were able to spend a week together without unnecessary quarrels and misunderstandings. This proved that even distance will not stop us.

Yearbook - A classes
Yearbook - B classes

prečítané 822xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk