Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Úspešná riešiteľka GeoKoSu

Na hodine geografie nám pani učiteľka Szczyrbová ponúkla možnosť zapojiť sa do súťaže GeoKoS. Keďže som človek, ktorý má rád výzvy a prírodovedné predmety, skúsila som to. Po registrácii do súťaže mi hneď prišli úlohy prvého kola. Mala som mesiac na vypracovanie dvoch prác. Počas prvého kola som vypracovávala úlohy s témami: Patrí Slovensko medzi najnavštevovanejšie štáty Európy? a Je Slovensko naozaj automobilovou veľmocou? Ako môžete vidieť, témy neboli zamerané len na klasickú geografiu, ktorú tvoria slepé mapy a základné fakty o krajinách, ale aj na štatistické spracovanie rôznych údajov z tejto oblasti. Po vyhodnotení prvého kola som sa dostala do TOP 10 a mohla som pokračovať druhým kolom súťaže. V druhom kole boli o čosi náročnejšie témy, napriek tomu som však zvíťazila a skončila súťaž ako úspešná riešiteľka. Súťaž GeoKoS preverila moje schopnosti a vedomosti. Moje veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Jaroslave Szczyrbovej, ktorá ma v súťaži podporovala a keď bolo treba, milými slovami povedala, čo treba ešte upraviť. Ďakujem.

Geografický korešpondenčný seminár GeoKoS, ktorý zastrešuje Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, sa snaží pre stredoškolákov prinášať nové zaujímavé témy z geografie, pri ktorých riešení sa naučia niečo nové z geografie a rozvíjajú svoje kritické myslenie.
K vynikajúcemu výsledku V Liliany Kurtíkovej blahoželáme.

text: Liliana Kurtíková, Mgr. Jaroslava Szczyrbová
foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

 


Successful solver of GeoKoS

Within Geography classes we have at our school, tour teacher Jaroslava Szczyrbová offered an opportunity to participate in the GeoKoS competition. Since I'm a person who likes challenges and science, I tried it. Having registered, I immediately received the tasks of the first round and had a month to work out two pieces of work. During the first round, I worked on two tasks with the following topics: “Is Slovakia one of the most visited countries in Europe?” and !Is Slovakia really an automotive power?”. As you can see, the topics were not only focused on classical Geography, which consists of blind maps and basic facts about the countries, but also on the statistical processing of various data from this area. When the first round was evaluated, I got into the TOP 10 and I could continue with the second round of the competition. In the second round, the topics were a bit more challenging, but at the end I won and ended the competition as a successful solver. The GeoKoS competition tested my skills and knowledge. My big thanks go to the teacher Mgr.Jaroslav Szczyrbová, who supported me with nice words and valuable advice.

Geographic correspondence seminar GeoKoS, which is covered by the Department of Economic and Social Geography, Demography and Territorial Development at the Faculty of Science, Comenius University in Bratislava, tries to bring new interesting topics in Geography for high school students, who can learn something new in the field of Geography and develop their critical thinking.
Congratulations to Liliana Kurtíková for her excellent result.


prečítané 922xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk