Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Graduation

"Činitelia slova, ktorí so sebou nesú zodpovednosť..."
Dňa 29. mája 2020 sa v Evanjelickom kostole v Tisovci uskutočnilo 24. slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - Graduation. Tento rok to však prebiehalo inak ako počas tých predošlých. Dôvodom boli sprísnené podmienky kvôli pandémii Korona vírusu, a preto slávnostné ukončenie štúdia tohtoročných piatakov bolo rozdelené do dvoch osobitných častí podľa tried. Slávnosť bola v uzavretej spoločnosti za prítomnosti učiteľov, rodičov a pozvaných hostí.
Slávnosť sa začala službami Božími, kde liturgiou poslúžil brat farár Radim Pačmár a kázňou absolventov povzbudila pani farárka Lýdia Naďová. Následne na to sa prešlo na oficiálnu časť moderovanú žiačkou druhého ročníka Henrietou Vengrínovou.
Po príhovore pani riaditeľky Miroslavy Štefánikovej a príhovoroch triednych učiteliek Zuzany Vojtekovej (V.A) a Janette Ovčiarikovej (V.B) nasledovalo odovzdávanie vysvedčení spolu s oceneniami.
Ako už býva tradíciou, tak aj tento rok sa odovzdávali prestížne ocenenia Laudatio Sapientiae, ktoré získal absolvent V.A triedy Juraj Remeň a Laudatio Industriae, ktoré získali absolventky V.B triedy Natália Hrušková a Nina Ondrová. Časť odovzdávania vysvedčení a ocenení bola ukončená študentskou hymnou Gaudeamus igitur.
Na záver nasledovalo poďakovanie v mene celej triedy v podaní absolventiek V.A triedy Petry Lamperovej a Diany Hanesovskej a absolventov V.B triedy Radoslava Búdu a Silvie Štulrajterovej, následne v mene zástupcov rodičov sa prihovorili pani Jarmila Szepessyová (V.A) a Radoslava Búdová (V.B).
Absolventom želáme veľa úspechov a šťastné vykročenie do novej etapy ich života. A prajeme im Božie požehnanie slovami apoštola Pavla: „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ Ef 2,10. Nech aj títo mladí ľudia konajú dobré skutky hodné Božej chvály na ceste ich života.

text: Henrieta Vengrínová 2. A
foto: Liliana Kurtíková, Dávid Szczyrba, 2. A


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                         


Graduation

"Doers of the word, who are taking responsibility..."
On May 29th, 2020, the 24th Graduation ceremony took place in the Lutheran church in Tisovec. This year, however, it went differently than the previous years. This was because of the restrictions due to the Coronavirus pandemic, and therefore it was a closed ceremony in the presence of fifth graders, teachers, parents and invited guests. It was divided into two separate parts.
The ceremony began with the church service, where the liturgy was served by pastor Radim Pačmár and the sermon was preached by Lýdia Naďová, who encouraged the graduates. Afterward, the official part took place. It was presented by a student of the 2nd year, Henrieta Vengrínová.
Then after the director, Miroslava Štefániková, gave her speech alongside the class teachers, Zuzana Vojteková (V.A) and Janette Ovčiariková (V.B), the presentation of the graduates followed with the certificates and special awards. As is usually tradition, the prestigious Laudatio Sapientiae award was presented, this year passed to student Juraj Remeň from the V.A class, and the other Laudatio Industriae awards were received by two graduates in the V.B class, Natália Hrušková and Nina Ondrová. The official part was completed with the student anthem Gaudeamus Igitur.
Finally, on behalf of the entire class, two graduates expressed their appreciation: Petra Lamperová and Diana Hanesovská from the V.A class and Radoslav Búda and Silvia Štulrajterová from the V.B class. Lastly, on behalf of the parents, there were appreciation speeches by Mrs. Jarmila Szepessyova (V.A) and Radoslava Búdová (V.B).
We wish to our graduates success and happiness in stepping out into a new stage of their lives. And we pray for them the words of the Apostle Paul: "For we are God´s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Eph 2:10. May these young people also do good deeds worthy of God's praise in their lives!

prečítané 1084xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk