Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Samuel Abrahám

Samuel Abrahám, politológ, vydavateľ a šéfredaktor časopisu Kritika & Kontext, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií - BISLA sa už pomaly stal súčasťou našej školy.
V stredu 31. januára 2018 informoval našich štvrtákov a piatokov o možnostiach štúdia na BISL-e. Venoval pomerne široký priestor bakalárskemu štúdiu a poskytol poslucháčom podrobné informácie o tom, ktoré bakalárske štúdium na ostatných vysokých školách áno, a ktoré nie.


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

     


Samuel Abrahám

Samuel Abrahám, political scientist, publisher and editor of the magazine Critique & Context, the rector of the Bratislava International School of Liberal Arts - BISLA, has almost become a part of our school.
On Wednesday, January 31, 2018, he informed our fourth and fifth years about the possibilities of studying at BISLA. Samuel Abrahám widely spoke about baccalaureate studies and provided listeners with detailed information about the "good" bachelor studies and about those "bad" ones.

prečítané 204xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk