Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Deň športu

EGŤáci v pohybe!
V rámci Európskeho týždňa športu sme sa aj my, EGŤáci, chopili iniciatívy a aj tento rok sme sa rozhodli aktívne zapojiť do tejto celoeurópskej aktivity. Poslaním #BEACTIVE je nabádať mladých ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu nielen počas tohto týždňa, ale aj počas celého roka.
Vo štvrtok 28. septembra 2017 žiaci súťažili za svoje triedy v rôznych športových disciplínach ako hod na kôš, skok do diaľky z miesta, štafeta okolo školy, zhyby, hod medicinbalom, preskoky cez švihadlo či prekážková dráha. K výkonom nás povzbudzovalo aj pekné slnečné počasie a hudba, ktorá k športu patrí. Tí, ktorí nesúťažili, prispeli svojou pomocou pri organizácii podujatia.
Príkladom kladného vzťahu k pohybu bol aj náš najmenší a najmladší účastník Filipko Sveholm , ktorý absolvoval prekážkovú dráhu, mimochodom bola náročná, len tak ďalej Filipko!
Víťazov síce ešte nepoznáme, ale už zo záberov je jasné, že poslanie #BEACTIVE bolo naplnené.

Jednoznačné víťazstvo našich dorastencov!
Ten istý deň sa aj naši žiaci zúčastnili tretieho ročníka Behu ulicami mesta Tisovec, ktorý organizovala Komisia kultúry a športu pri MsZ Tisovec v spolupráci so Základnou školou Dr. V. Clementisa v Tisovci. EGŤáci jednoznačne ukázali, že ich silnou stránkou nie sú len vedomosti, ale aj šport. Predviedli neuveriteľné výkony a obsadili prvé miesta.
V kategórii dorastencov boli zastúpení chlapci aj dievčatá. V kategórii dievčat si vybojovala prvé miesto Andrea Uličná 4. B, na druhom mieste sa umiestnila Klaudia Kováčová 5. A a na treťom skončila opäť naša žiačka Kristína Stieranková z 1. B. V kategórii chlapcov získali prvenstvo Tomáš Nemec 4. B a prvák Lukáš Mário Novota 1. A. Na treťom mieste sa umiestnil Andrej Repa 1. A.
Z úspechov EGT sa tešíme a víťazom srdečne gratulujeme!

Všetky fotografie sú prístupné tu:


text: Júlia Molentová, Kristína Luštiaková, Paulína Turisová, 4. B
foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                                       


Sports Day

EGTs in motion!
During the European week of sport, EGT students also seized the opportunity to take part in it. The project has been organized the third year called „The Day of Sport“. European initiative helps to encourage mainly young people to sport, not only during this week, but during the whole year. On Thursday, September of 28th, students competed for their classes in various disciplines such as throw on the basket, jump to the distance from the place, relay, bends and obstacle course. Sunny day was helping us to give the best of us. Those, who didn't competed, was helping with organization of the event.

Definite victory of our adolescents!
At the same day our students also took part in the third year Running through the streets of Tisovec. This event was organized by the Town Commision of Culture and Sport and Dr. V. Clementis Elementary School in Tisovec. Our students showed that not only the knowledge is their strength but also the sport. They performed amazing accomplishments and took the first places.
The boys and girls represented the category of adolescents. Andrea Uličná (4. B) got first place, Klaudia Kováčová (5. A) was second and Kristína Stieranková (1. B) took third place. Boys were also very successful. Tomáš Nemec (4. B) and Lukáš Mário Novota (1. A) took first place, Andrej Repa (1. A) finished third.

We are delighted by the success of our school and congratulations to the winners!

All the pictures are accessible here:

prečítané 519xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk