Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Otvorenie školského roku

Školský rok 2017-2018 začal tradične v tisovskom evanjelickom kostole poslednú prázdninovú nedeľu, 3. septembra 2017.
Najskôr sa ukutočnili slávnostné Služby Božie, kde kázeň predniesol biskup Západného dištriktu Milan Krivda.
Naledoval krátky príhovor a organizačné pokyny riaditeľky EGT Miroslavy Štefánikovej.
V závere SB Milan Krivda poďakoval bývalej riaditeľke a zástupkyni, Helene Pašiakovej a Ľubomíre Petricovej za dlhoročnú odvedenú prácu a zaželal všetko dobré novej riaditeľke a zástupkyni Miroslave Štefánikovej a Jaroslave Szczyrbovej. Všetkým venoval kytice kvetov.
V rámci otvorenia školského roku sa ukutočnili aj plenárne a niektoré triedne rodičovské združenia.


text a foto: egt


                               


Opening of the school year


The school year 2017-2018 began traditionally in Tisovec Lutheran church on the last holiday Sunday, September 3, 2017.
First, the ceremonial Church Service was held, where the sermon gave the Bishop of WD Milan Krivda.
A short speech and organizational instructions of EGT principal Miroslava Štefániková followed.
At the end of CHS, Milan Krivda thanked former principal and deputy, Helena Pašiaková and Ľubomíra Petricová for their long-term work, and wished all good new principal and deputy Miroslava Štefániková and Jaroslav Szczyrbová. Everybody dedicated flowers.
As a part of the Opening, the plenary and some class parent-teacher associations took place as well.

prečítané 970xspäť   *  domov
ŠKOLSKÝ
ČASOPISŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk