Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Aneta v Litve

Leto je už pomaly ale isto za nami, no určite bolo pre každého plné zážitkov, nových skúseností či dobroružstiev. Ja som sa vďaka projektu Erazmus+, ktorý uskutočňuje výmenné pobyty pre ľudí od 16 do 29 rokov, ocitla na desať dní v prekrásnej Litve.
Zapojila som sa do projektu s názvom Musical Trip through European Cultures, ktorý sa uskutočňoval v priestoroch strednej školy a internátu v meste Alsedžiai, pod záštitou organizácie s názvom Stovykla draugai. Okrem nášho slovenského tímu, sa tam zúčastnili tímy z Ukrajiny, Talianska, Turecka, Rumunska, Litvy či dobrovoľníci z Egypta a USA.
Stretla sa tam výnimočná skupina ľudí z ktorých sa hneď stali priatelia. No nie len na tých 10 dní, ale na celý život. Náplňou našich dní bola hudba, tanec a divadlo. Každý večer sme spoznávali kultúru inej krajiny. Slovenský kultúrny večer zožal veľký úspech. Naše tradičné syry, Horalky či tradičné nápoje si vychvaľovali ako Turci, tak aj Taliani a všetci ostatní. Náš folklórny tanec a hudbu si užívali naplno a samozrejme žasli aj nad krásou našej krajiny.
Asi sa všetci čudujte, prečo tu píšem o svojom lete, no jeden z dôvodov je, že Erazmus+ projekty sú prístupné všetkým mladým ľuďom, no málokto o nich vôbec vie. Je to unikátna príležitosť pre mladých ľudí ako cestovať a spoznávať krajiny prakticky zadarmo (doprava,strava,ubytovanie je hradené organizáciou). A tak som to chcela priblížiť Vám, svojim spolužiakom, pretože viem, že keď sa niečoho takéhoto zúčastníte, zostane Vám to v pamäti naveky.
Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať alebo sa pridajte do tejto FB skupiny:


text a foto: Aneta Vetráková, 5. B


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                       


Aneta in Lithuania

This summer is slowly but surely becoming to its end and I bet it was full of fun, new experiences and adventures for everybody. Thanks to Erasmus+ projects which realise youth exchanges for young people from 16 to 29, I spent 10 days in beautiful Lithuania!
I joined the project with name Musical Trip through European Cultures which took place in high school and dormitory in a little town called Alsedziai, under the auspices of "Stovykla draugai" - Lithuanian youth exchanges organisation. Besides our Slovak team, there were teams from Ukraine, Italy, Turkey, Romania, Lithuania and even volunteers from Egypt or USA.
We immediately made a special group of people and we became very good friends, not just for these 10 days, but forever. The content of the programme was music, dance and theatre. Also, every evening we explored culture of different country through the presentation prepared by the local team. Slovakian cultural evening was very succesful! Everybody liked our traditional cuisine, composed from cheesse, Horalky, traditional drinks, bread and salt and much more. They all enjoyed our traditional dance and music performance and the awesome beuaty of our country.
Now, you are probably wondering why am I writing all of those things here. The reason is that these Erasmus+ projects are available for all the young people but nearly anyone knows about them, and that's what I am trying to change. Because it is a unique opportunity for youngsters how to travel and explore foreign countries, practically for free (transport, accommodation and food are paid by the organisation). So that's why I would like to bring it closer to you, my schoolmates, because I know that when you experience something like that, it will remain in your memory forever.
For more information contact me or join this FB group:

prečítané 600xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk