Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Koniec školského roku

Oficiálny program ukončenia školského roku 2016/2017 sa uskutočnil tradične v tisovskom evanjelickom kostole 30. júna 2017.
V rámci služieb Božích predniesla kázeň školská spirituálka Lýdia Naďová.
Riaditeľka Helena Pašiaková stručne zhodnotila končiaci sa školský rok a spolu so zástupkyňou Ľubomírou Petricovou a pani učiteľkou Janou Kobelovou odovzdali oceneným žiakom vecné odmeny a diplomy.
Potom si prítomní pozreli upravené video z programu osláv 25. výročia EGT.
V škole triedni učitelia rozdali svojim zverencom vysvedčenia a posledné pokyny pred prázdninami.


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                   


End of school year

The official program for the end of the school year 2016/2017 took place traditionally in the Tisovec Lutheran Church on June 30, 2017.
School spiritual leader Lýdia Naďová gave the sermon within the church service.
The principal Helena Pašiaková briefly reviewed the ending school year and, together with deputy Ľubomíra Petricová and Ms. Jana Kobelová, awarded the pupils the book rewards and diplomas.
Then they watched the modified video of the program of the 25th EGT anniversary.
At school, class teachers gave away the report cards and last instructions for the students before the holidays.

prečítané 889xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk