Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Spanilá jazda Tatranských rytierov

Environmentálny projekt Tatranskí rytieri má za cieľ výchovu a vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl k ochrane prírody. Ako sme už informovali v našich predchádzajúcich článkoch, do tohto projektu bola pod vedením triednej učiteľky Jany Kobelovej zapojená aj jej 1. A trieda.
Ich cieľom boli aktivity, ktoré by pomohli vrátiť kedysi obávaného škodcu, dnes už ohrozeného cicavca - sysľa, do slovenskej prírody. Upravili lokalitu pod Hradovou v tisovskom Rejkove tak, aby vyhovovala živontým podmienkam tohto zvieratka. Svoju činnosť zdokumentovali vo forma videa, ktorú potom prihlásili do súťaže v kategórii o najlepšie audiovizuálne dielo projektu Tatranskí rytieri a - zvíťazili.
V utorok 27. júna 2017 sa pani Kobelová a vybraní reprezentni 1. A zúčastnili slávnostného vyhodnotenia spomínanej súťaže, ktoré sa konalo v Grandhoteli Jasná v Demänovskej doline.
Podujatím sprevádzal známy slovenský moderátor Andrej Bičan. Najskôr sa uskutočnila prezentácia najlepších prác kategórie audiovizuálne dielo, nasledovali súťaže a kvízy. Okrem iného aj súťaž Kameň, papier nožnice, v ktorej spomedzi všetkých zúčastnených náš Janko Dacho obsadil 2. miesto :-)
A nakoniec oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaží projektu. Na záver sa vonku uskutočnili rôzne aktivity, organizované lesníkmi.
Našim víťazom gratulujeme k úspechu, ďakujeme za odvedenú prácu a za reprezentáciu EGT v rámci Slovenska.

Na margo: organizátori súťaže priznali, že nečakali také kvalitné a komlepexné dielo, akým Návrat sysľa je. Podľa nášho názoru je to dokument, ktorý svojím obsahom a formou patrí medzi náučno-vzdelávacie programy televízií.


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                         


Comely ride of Tatras Knights

The environmental project Tatras Knights aims to educate pupils of primary and high schools to protect nature. As we already mentioned in our previous articles, class teacher Jana Kobelová and her 1A class took part in this project.
Their goal was to help to restore back a mammal gopher into the Slovak nature. They have adjusted the locality below Hradová in Rejkovo, to suit the living conditions of this animal. They documented their activity in the form of a video, with which they competed in the category of the best audiovisual work of the Tatras Knights project and - they won.
On Tuesday, June 27, 2017, Ms. Kobelová and selected representatives of 1A class attendd the festive evaluation of the above-mentioned competition held at the Grandhotel Jasná in Demänovská Valley.
The event was accompanied by the famous Slovak moderator Andrej Bičan. Firstly, the presentation of the best works of the audiovisual work category followed, then the contests and quizzes. Among other things, a competition Stone, paper, scissors, in which our representative Janko Dacho took second place :-)
Finally, the official statement of the results of the project contests. At the end, various activities organized by foresters were held outside.
We congratulate our winners for success, thank them for th work done and the representation of EGT within Slovakia.

On margo: the organizers of the competition admitted that they did not expect a quality and complexity such as the Return of the gopher has. In our opinion, it is a document which, in its content and form, belongs to the TV education and training programs.

prečítané 538xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk