Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Graduation

V piatok 26. mája 2017 sa po roku opäť konala definitívna rozlúčka s našimi piatakmi - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - graduation.
Podujatie začalo bohoslužbami v evanjelickom kostole, kde slávnostnú kázeň predniesla zborová farárka z Rimavského Brezova ThDr. Janka Miháliková, ktorá túto udalosť prežívala ako piatačka EGT pred dvadsiatimi rokmi.
Potom riaditeľka školy Helena Pašiaková predstavila prítomých hostí. Oficiálnu časť moderovali štvrtáci Zuzana Michalove a Vratko Sabó. Po prevzatí vysvedčení absolventi zaspievali Gaudeamus igitur. Ďalej nasledovalo odovzdávanie prestížnych titulov Laudatio Sapientiae (laureát Andrej Lacko, 5. B), Laudatio Industriae (Lucia Krajčiová 5. B, Patrícia Zvarová 5. A) a ďalšich ocenení.
Za piatakov predniesli poďakovanie Patrícia Zvarová a Andrej Lacko, zaznela záverečná pieseň a slovo školskej spirituálky Lýdie Naďovej.
Na záver oficiálnej časti v kostole v mene rodičov absolventov vystúpil s príhovorom pán Karol Koóš.
Graduation potom pokračovalo tradičnou Čašou vína v tisovskom kultúrnom stredisku, na ktorom sa zúčastnili absolventi s rodičmi, hostia a učitelia.

Všetky fotografie sú prístupné tu:


text: egt
foto: egt, Vladimír Pašiak, Ing. Juraj Remeň


Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 26. mája 2017


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                                     


Graduation

...Being confident of this very thing, that he, who hath begun a good work in you, will perfect it unto the day of Christ Jesus... (Philippians 1:6)

On Friday, May 26, 2017, a Graduation Ceremony - final farewell to our seniors, was held after a year.
The event began with Church Service in the Lutheran Church, where the ceremonial sermon was given by the pastor of Rimavské Brezovo ThDr. Janka Miháliková, who had experienced this event as EGT senior twenty years ago.
Then the school principal, Helena Pašiaková, introduced the guests. The official part was moderated by the fourth year Zuzana Michalove and Vratko Sabó. After the acceptance of maturita reports, the graduates sang Gaudeamus igitur. Followed the handing over of the prestigious titles Laudatio Sapientiae (laureate Andrej Lacko, 5B class), Laudatio Industriae (Lucia Krajčiová 5B, Patrícia Zvarová 5A) and other awards.
On behalf of seniors thanked Patrícia Zvarová and Andrej Lacko, the last song and the word of the school spiritual leader Lýdia Naďová, sounded.
At the conclusion of the official part in the church, on behalf of the graduates' parents spoke Mr Karol Koóš.
The event then continued with traditional Gobblet of Wine in Tisovec cultural center, attended by the graduates, their parents, guests and teachers.


All pictures are accessible here:

prečítané 1525xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk