Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


aplikovan�� ekon��mia

  1. O predmete Aplikovaná ekonómia
  2. Na stiahnutie
O predmete Aplikovaná ekonómia
  • aplikovaná ekonómia je určená pre študentov 4. ročníka
  • predmet aplikovaná ekonómia je jednoročný
  • rozsah výučby je stanovený na 3 hodiny týždenne
  • počet študentov v študentskej spoločnosti/triede - minimálne 12, maximálne 25
  • materiály sú chránené autorskými právami JA Worldwide
  • program Aplikovaná ekonómia si môžete vyskladať podľa potrieb z niekoľkých modulov
Moduly programu Aplikovaná ekonómia

Na základe skúseností z realizácie predmetu aplikovaná ekonómia ponúkame flexibilný program, ktorý umožňuje žiakom rozvíjať ich rozhodujúce schopnosti. Výsledkom je väčší efekt medzipredmetových vzťahov pri spájaní teórie s praxou. Je tu možnosť v plnej miere využiť všetky moduly predmetu aplikovaná ekonómia a ponúkané súťaže a príležitosti. Program umožní študentom získať dostatočný podnikateľský, finančný a ekonomicko-teoretický základ s primerane dlhou praxou študentskej spoločnosti, kde získajú potrebné pracovno-odborné návyky, či zručnosti dôležité pre ich budúce profesijné zaradenie a uplatnenie sa na trhu práce, tiež lepšiu prípravu pre ďalšie štúdium na vysokých školách.Za každú časť môže žiak získať maximálne 5 bodov.


Základné moduly AE

1. Študentská spoločnosť (povinný modul pre každú triedu AE)
Vzhľadom na filozofiu organizácie Junior Achievement Slovensko sú všetky jej programy založené na metodike „učenie zážitkom“. Z tohto dôvodu je povinnou súčasťou predmetu aplikovaná ekonómia praktický modul, prax žiakov v študentskej spoločnosti.Študentská spoločnosť ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností. Študenti tak rozvíjajú svoje vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie.
Študenti si založia vlastnú študentskú spoločnosť na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Po založení spoločnosti si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením účtovnej agendy. Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov.
Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť študentskej spoločnosti a rozvoj študentov je podporený projektami a súťažami.

2. Online učebnica ekonómie – učebnica AE – základy teórie ekonómie
Teória ekonómie je vyučovaná pomocou unikátneho online vzdelávacieho systému. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu. Interaktívny systém učebnice umožňuje rôzne variácie testovania študentov, prehľad ich študijnej aktivity a výsledkov, a zároveň uľahčuje učiteľom prípravu na hodiny.

Nadstavbové moduly AE

Krátkodobé vzdelávacie programy, ktoré obohacujú predmet aplikovaná ekonómia, sú zamerané na špecifické oblasti (napr. bankovníctvo, etika podnikania, medzinárodný obchod), rozširujú vzdelávanie o nové témy a robia hodiny atraktívnejšími.

3. TITAN – manažérske ekonomické simulačné cvičenie
Umožňuje pomocou počítačovej simulácie trénovať manažérske rozhodovanie a zručnosti.

4. Banky v akcii
Banky v akcii sú počítačovou simuláciou, kde študenti majú možnosť nahliadnuť do sveta bankovníctva a vyskúšať si rozhodnutia o úrokových sadzbách, ktoré musia jednotlivé banky v priebehu obdobia uskutočňovať. Prostredníctvom rozhodovania o úrokových sadzbách krátkodobých a dlhodobých operácií a investícií do marketingu a výskumu a vývoja študenti spoznajú niektoré špecifiká bankového trhu.

5. Podnikanie bez hraníc ( entreprise without borders )
Podnikanie bez hraníc umožní študentským spoločnostiam programu Aplikovaná ekonómia zdieľať svoje nápady a skúsenosti so študentskými spoločnosťami po celej Európe. Program vytvára priestor pre medzinárodný obchod, zameriava sa hlavne na spoluprácu a predaj výrobkov a služieb medzi spoločnosťami v celej Európe.Niekoľkoročné skúsenosti s predmetom Aplikovaná ekonómia dávajú predpoklad aj v budúcnosti dosahovať dobré výsledky v konkurencii cca 150 stredných škôl na Slovensku , ktoré sú v tomto programe zapojené.Študentské spoločnosti z EGT úspešne reprezentovali našu školu, Junior Achievement Slovensko n.o. a Slovenskú republiku na medzinárodných akciách a veľtrhoch v Interlakene, Bruseli , Štokholme , Viedni , Belehrade a Bratislave. V Belehrade získali 1. miesto v kategórii Microsoft, najlepší inovatívny výrobok svojou EKohrou „Cestuj a zachraňuj„.

Vrcholom práce študentských spoločností v EGT ( šk. rok 2008/2009, študentská spoločnosť EGTeam) bol dokumentárny film Návrat, ktorý hovorí o resocializácii mladého narkomana Romana a jeho návrat do normálneho života. Film vznikol za aktívnej pomoci školy, pracovníkov Liečebného ústavu psychiatrického z Prednej Hory a Resocializačného centra Z.Návrat v Bobrove, kde Roman aj v súčasnosti pôsobí, teraz už ako zamestnanec Centra.


Na stiahnutie

Excelovská šablóna na vytlačenie menoviek hostí na spoločenské podujatianahor   *   späť   *   domov
ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk